Portal społeczno-kulturalny regionu kępińskiego
Andrzeja, Jędrzeja, Małgorzaty 17 Maja 2022, 06:09
Dziś 15°C
Jutro 18°C
Powiat
10 Listopada, 2017

Powiat: Drogi i szpital w centrum uwagi

W poniedziałek, 30 października br., odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu Kępińskiego.

Podczas obrad radni powiatowi podjęli szereg uchwał dotyczących między innymi przekształceń placówek oświatowych, planów poprawy sytuacji finansowej kępińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej czy programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Sporo czasu poświęcono potrzebom inwestycyjnym związanym z remontem dróg powiatowych.

Złożyli oświadczenia majątkowe

Podczas sesji przedstawione zostały informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
Przewodniczący Rady Stanisław Baliński stwierdził, że radni Rady Powiatu Kępińskiego złożyli swoje oświadczenia w wymaganym terminie (30 kwietnia 2017 r.), a ich analiza nie budzi podejrzeń o wykazanie nieprawdy i zatajenia. Następnie dokumenty zostały przekazane naczelnikowi Urzędu Skarbowego, a ich kserokopie staroście kępińskiemu.
Wicestarosta Grażyna Jany poinformowała, iż do 30 kwietnia br. staroście kępińskiemu oświadczenia majątkowe złożyło 36 osób. Nie stwierdzono nieprawidłowości i 34 oświadczenia przekazano do Urzędu Skarbowego w Kępnie, a 2 oświadczenia do innych US (Sieradz i Ostrzeszów).
Informację naczelnika Urzędu Skarbowego w Kępnie przekazał pracownik US Tomasz Głowik, który zakończył swe wystąpienie stwierdzeniem, że nie znaleziono przesłanek do wystąpienia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli złożonych oświadczeń.

Która inwestycja drogowa ważniejsza?

Tego dnia radni podjęli uchwałę, dotyczącą zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2028 oraz uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok bieżący.
Jeden z punktów zaproponowanych zmian w wydatkach budżetowych, dotyczących powiatowych dróg publicznych, stał się przyczynkiem do dłuższej dyskusji na temat priorytetów w wydatkowaniu funduszy na remonty dróg. Rozpoczęła ją radna Krystyna Możdżanowaska, mówiąc o planowanej inwestycji modernizacji chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia w miejscowości Ostrówiec. Radna zaznaczyła, iż zarezerwowana na ten cel kwota 200 tys. zł nie pozwoliłaby na wykonanie całego zadania. – Każda inwestycja drogowa, modernizacja drogi, czy też budowa chodnika realizowana na terenie gmin powiatu kępińskiego jest tak ważna dla mieszkańców tej miejscowości. Ważne są priorytety i racjonalność podejmowanych decyzji – mówiła K. Możdżanowska. – Planowana kwota spowodowałaby, iż inwestycja zrealizowana byłaby w zaledwie niewielkiej jej części i podzieliła oczekiwania lokalnej społeczności - mieszkańców Myjomic i Ostrówca – zaznaczyła. – Dlatego na dzień dzisiejszy przychylam się, by przesunąć środki na inwestycje drogowe – z propozycją wykonania niezbędnej modernizacji nakładki na drodze powiatowej w Osinach i zagwarantować bezpieczną drogę pieszym mieszkańcom, a inwestycję drogową – na drodze powiatowej Myjomice – Ostrówiec – Kierzno – Świba wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego wpisać jako priorytetową do realizacji przy aplikowaniu o kolejne środki zewnętrzne.
W odpowiedzi na słowa radnej starosta Witold Jankowski przypomniał, iż Zarząd Powiatu zaproponował, aby 200 tys. zł, które pierwotnie przeznaczone były na modernizację chodnika w Ostrówcu jako środki niewygasające przesunięte zostały na rok przyszły z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych. Zaznaczył też, że wykonywanie prac na drogach w tym momencie ze względu na brak wykonawców, którzy podjęliby się remontów drogowych jest praktycznie niemożliwe.
Starosta wskazał na listę priorytetowych inwestycji drogowych, które czekają na zrealizowanie. Wśród tych najpilniejszych wymienił między innymi remont znajdującego się w katastrofalnym stanie wiaduktu kolejowego w Siemianicach nad torami relacji Poznań – Kluczbork, remont ulic Broniewskiego, Wrocławskiej i Dworcowej w Kępnie czy drogi Mroczeń – Laski – Trzcinica.
Wniosek K. Możdżanowskiej poparł radny Wiktor Gruszka, podobnie jak radna, podkreślając konieczność przeprowadzenia prac odwadniających na ulicy Osińskiej, której stan po opadach deszczu praktycznie uniemożliwia poruszane się po niej pieszych.
Ostatecznie radni przegłosowali zmiany w budżecie w przedłożonej w projekcie uchwały formie, zawierającej propozycję przeznaczenia 200 tys. zł na przyszłoroczną modernizację dróg powiatowych bez wskazywania konkretnej inwestycji.

Przekształcenia placówek oświatowych

W programie obrad Rady Powiatu znalazł się pakiet uchwał dotyczących przekształceń placówek oświatowych prowadzonych przez powiat kępiński. Potrzebę ich podjęcia uzasadniał naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Andrzej Jóźwik. – W marcu podejmowaliście państwo uchwały, dotyczące dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Natomiast kolejnym krokiem, jaki wymaga ustawodawca od organów stanowiących – jednostek samorządu jest stwierdzenie przekształcenia szkoły, które jest zapisane w art. 18 ustawy Prawo oświatowe – mówił naczelnik. – Uchwały stanowią równocześnie akty założycielskie placówek.
Tego dnia radni przyjęli również informację o stanie realizacji zadań oświatowych w placówkach prowadzonych przez powiat kępiński w roku szkolnym 2016/2017.

Program naprawczy dla szpitala

Podczas sesji radni zajęli się programem naprawczym SP ZOZ w Kępnie. – W związku ze stwierdzoną w szpitalu w Kępnie stratą finansową w wysokości 1.028.744, 91 zł ustawa o działalności leczniczej nakazuje przygotować program naprawczy. Został on przygotowany i przedstawiony państwu do zaopiniowania i podjęcia stosownej uchwały – uzasadniał dyrektor SP ZOZ Jakub Krawczyk. – Program naprawczy szpitala w Kępnie ma za zadanie poprawienie sytuacji finansowej i w tym programie mamy 5 punktów, które chcielibyśmy po zatwierdzeniu przez państwa programu finansowego konsekwentnie realizować.
Pierwszy punkt przewiduje wzrost kontraktu z NFZ wskutek zmiany sposobu finansowania sieci szpitali. Zakłada się, że w czwartym kwartale roku bieżącego wzrost przychodów wyniesie 400 tys. zł, w roku 2018 – ponad 1,6 mln zł, a w roku kolejnym ponad 1,8 mln zł.
W drugim punkcie programu znalazł się zakup nowoczesnego tomografu komputerowego. – Obecnie tomograf komputerowy jest dzierżawiony i zakup nowego tomografu w systemie ratalnym pozwoli nam zmniejszyć obciążenie miesięcznie o około 7 tys. zł. W związku z tym od przyszłego roku da nam to około 44 tys. zł oszczędności, a za dwa lata 88 tys. zł oszczędności – mówił dyrektor Krawczyk.
Kolejny punkt programu naprawczego zakłada likwidację kuchni na Oddziale Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Grębaninie, co może dać oszczędność rzędu 100 tys. zł rocznie. Zadanie przygotowywania 40 posiłków dziennie, które do tej pory wydawała kuchnia w Grębaninie, przejmie kuchnia szpitalna w Kępnie.
W programie zakłada się również podjęcie działań zmierzających do zwiększenia renomy placówki w zakresie położnictwa i co za tym idzie zwiększenia wzrostu liczby porodów odbieranych w SP ZOZ w Kępnie, co ma generować wzrost przychodów o ponad 200 tys. zł w roku 2019.
Ponadto działaniem naprawczym ma być zatrudnienie diagnosty w laboratorium centralnym – rezygnacja z dyżurów diagnostów laboratoryjnych i przejście na równoważny czas pracy. Wynikające z tego oszczędności mają wynieść około 100 tys. zł rocznie.
Po udzieleniu przez dyrektora wyjaśnień radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego, jednak wątpliwości – dotyczące między innymi zasadności likwidacji kuchni w Grębaninie – spowodowały, że nie była to decyzja jednomyślna.
Podczas sesji przegłosowano też uchwałę w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego SP ZOZ w Kępnie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Pomoc na usuwanie skutków nawałnicy

W związku z apelem o pomoc finansową, który starosta powiatu tucholskiego wystosował do Zarządu Powiatu Kępińskiego, radni zadecydowali o udzieleniu pomocy finansowej w kwocie 10.000 zł na remont dróg zniszczonych w powiecie tucholskim podczas sierpniowej nawałnicy.
Uchwalony został „Program współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
Tego dnia radni podjęli również uchwałę uaktualniającą skład osobowy Społecznej Straży Rybackiej w powiecie kępińskim.

~ bem

Komentarze

Pozostało znaków: 1000

Redakcja Tygodnika Kępińskiego nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Internautów. Wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, naruszające normy prawne, obyczajowe lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego będą usuwane.

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!