Portal społeczno-kulturalny regionu kępińskiego
Jolanty, Lotara, Wita 16 Czerwca 2024, 01:43
Dziś 19°C
Jutro 20°C

Regulamin

"Pismak" Sp. z o.o. wydawca Tygodnika Kępińskiego nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi – komentarzy i postów zamieszczanych przez Internautów na portalu www.tygodnikkepinski.pl

Zastrzega się nie umieszczanie komentarzy i postów, których treść:

 • jest niestosowna, zawiera wulgaryzmy, przekleństwa oraz wyrazy niecenzuralne,
 • obraża osoby publiczne,
 • obraża innych użytkowników portalu i forum,
 • zawiera informacje nieprzeznaczone dla osób niepełnoletnich,
 • nawołuje do agresji, rasizmu, nienawiści i łamania prawa,
 • zawiera informacje obarczające konkretne osoby niepotwierdzonymi przez Sąd zarzutami,
 • zawiera odnośniki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje,
 • zawiera dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,
 • przyczynia się do łamania praw autorskich,
 • propaguje alkohol,
 • jest reklamą lub ogłoszeniem,
 • zawiera uwagi skierowane do redakcji.

 

Wszelkie uwagi do redakcji prosimy kierować:

 • na adres e-mail: tygodnik@kepno.net
 • telefonicznie: 62 / 78 292 84
 • listownie na adres: Tygodnik Kępiński – ul. Pocztowa 1, 63-600 Kępno.

 

REGULAMIN USŁUGI SMS

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem usługi SMS jest „Pismak” Wydawnictwo Tygodnika Kępińskiego Sp. z o. o. z siedzibą w Kępnie NIP 619-10-04-011 REGON 250474750, zwany dalej Organizatorem.
 2. Usługa SMS przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Kontrola poprawności prowadzenia usługi SMS i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze usługi SMS.
 4. Organizator ma prawo w każdym momencie wykluczyć z udziału w usłudze SMS, w stosunku do osoby do której będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
 5. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.tygodnikkepinski.pl
 6. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl

II. ZASADY USŁUGI SMS

 1. Usługa SMS jest nielimitowana
 2. Udział w usłudze SMS polega na: wysłaniu sms-a o treści tygodnik1 lub pismak, pod nr 7248. Koszt sms-a to 2 zł netto (2,46 zł z VAT)
 3. Usługa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Użytkownik, aby skorzystać z wybranych usług lub uzyskać dostęp do zasobów (zgodnie z informacją podaną przez serwis) wysyła SMS na jeden z numerów z listy o treści: tygodnik1 lub pismak. Zwrotnie użytkownik otrzymuje wiadomość zawierającą (w zależności od usługi):
  - kod dostępu do wybranej usługi lub zasobu; kod ten wpisuje w pole tekstowe na stronie serwisu partnerskiego lub w aplikacji komputerowej;
  - podziękowanie i informację o przyjęciu zamówienia.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wysłaną wiadomość.
 6. Serwis jest dostępny bezterminowo.
 7. Serwis będzie dostępny pod numerami dostępowymi: 7248.
 8. Operator zastrzega sobie możliwość zablokowania usługi jeśli jest ona wykorzystywana do celów niezgodzonych z regulaminem kodów jednorazowych np. konkursy SMS, Info SMS.
 9. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez
  uczestnika konkursu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wysyłania SMSów przez osoby nieuprawnione.
 12. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach usługi SMS. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, każda osoba ma prawo usunięcia swoich danych poprzez wysłanie wiadomości email na adres tygodnik@kepno.net
 13. Uczestnicy usługi SMS przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

III. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu usługi SMS mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania usługi SMS, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia usługi SMS. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania usługi SMS w terminie i w czasie określonym w pkt. 10 regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora. W takim przypadku usługa SMS nie zostanie zrealizowana.