Portal społeczno-kulturalny regionu kępińskiego
Bazylego, Bernardyna, Krystyny 20 Maja 2019, 21:21
Dziś 22°C
Jutro 17°C
Powiat
8 Czerwca, 2018

Powiat: Za czym głosowali radni w trakcie sesji absolutoryjnej

Absolutorium zgodnie z wykładnią Kodeksu Postępowania Administracyjnego jest instytucją służącą organowi stanowiącemu, tj. w tym wypadku Radzie Powiatu do sprawowania kontroli wykonania budżetu przez organ wykonawczy, jakim jest Zarząd Powiatu. Absolutorium stanowi zatem sposób kontroli i oceny wykonania budżetu. A zatem, jaki jest budżet Powiatu Kępińskiego, o realizacji którego wypowiedzieli się członkowie Rady Powiatu?

Dla statystycznego mieszkańca dowolnego miejsca w Polsce miarą funkcjonowania samorządu są inwestycje, te, które widzi i ocenia jako przydatne i konieczne lub wręcz odwrotnie, upatrując w nich rozrzutności lub totalnej nieprzydatności.
Budżet powiatu kępińskiego zrealizowany w 2017 roku po stronie wydatków to 66 069 536,77 złotych. Analizując, jak dzielona jest ta kwota, można oceniać czy budżet ma charakter proinwestycyjny czy stanowi jedynie formę bieżącego realizowania zadań ustawowych bez nadmiernego angażowania środków w rozwój danej jednostki.
W przypadku Powiatu Kępińskiego budżet ma charakter mocno inwestycyjny. Z ogólnej puli aż 33% środków budżetu angażowanych jest w inwestycje. Pierwszy raz w historii powiatu kępińskiego procent ten jest tak wysoki. To rekordowy wynik na przestrzeni ostatnich lat.
Tak wysoki udział inwestycji każe zapytać, jak dzielone są inwestycje. Które obszary są uznawane za priorytetowe. Odnosząc się do powiatu kępińskiego, prym w liście inwestycji wiodą drogi. Na ich przebudowę i remonty wydano w ubiegłym roku 13 783 700 złotych. Największą inwestycją w tym obszarze zrealizowaną przez Powiat Kępiński była przebudowa drogi powiatowej na odcinku Świba – Donaborów – Biadaszki. Zadanie zrealizowano kompleksowo. Przebudowie jezdni towarzyszyła budowa ścieżki pieszo-rowerowej, systemu odwodnienia drogi, jak również zastosowano szereg elementów zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu. Tak duże inwestycje zawsze wiążą się z próbą pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację. W tym przypadku z ogólnej puli kosztów stanowiących kwotę 8 273 971,72 złotych 3 000 000,00 złotych stanowiła dotacja celowa pozyskana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Warto dodać, że jest to maksymalna wartość dofinansowania, jaką jednostka może uzyskać na jedno zadanie. Nie bez znaczenia jest również współpraca z samorządami gminnymi. W przypadku tej inwestycji gminy: Baranów, Kępno i Łęka Opatowska dołożyły 3 209 213,00 złotych, pozostałą część w kwocie 2 064 758,72 pokryto z budżetu powiatu kępińskiego.
Taki sposób finansowania inwestycji drogowych oparty o środki zewnętrze uzupełniony współpracą z samorządami gminnymi przynosi efekty. W latach wcześniejszych udało się w ten sam sposób przeprowadzić remont ulicy Wieluńskiej, drogi powiatowej 5701P na odcinku Trzebień – Opatów czy drogi łączącej Baranów i Jankowy.
2017 rok to także rozpoczęcie największej inwestycji drogowej w historii powiatu kępińskiego.
Droga powiatowa 5599P łącząca Krążkowy z Mikorzynem to blisko 12 kilometrów gruntownie przebudowanej drogi, wybudowana od podstaw ścieżka rowerowa. Budżet zadania to 12 366 996,85 złotych z czego aż 75% kwoty stanowi dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozyskane 9 275 247,63 złotych w ramach tylko jednej inwestycji to więcej niż łączna kwota wszystkich dotacji pozyskanych w czasie poprzedniej kadencji zarządu.
Zgodnie z planem we wrześniu br. droga będzie całkowicie zrealizowana. Obecnie staje się obiektem krytyki, że wąska, że źle zaprojektowana, że nie spełni właściwie swojej funkcji. Z ocenami i wnioskami należy poczekać do zakończenia inwestycji. Spoglądając jednak na inwestycje powiatowe realizowane w latach wcześniejszych, np. na drogę Baranów – Jankowy, która ma te same parametry, tę samą szerokość pasa ruchu, jest tak samo mocno eksploatowana przez pojazdy ciężarowe obsługujące licznie zlokalizowane w tej części powiatu zakłady meblarskie, a nie słychać nic mimo upływu lat od zakończenia inwestycji o wypadkach, kolizjach na tym odcinku.
Budżet związany z infrastrukturą drogową to także szereg pomniejszych remontów bieżących, nie tak spektakularnych jak dwa wyżej opisane zadania. Nowe nakładki, kolejne dokumentacje projektowe skutecznie pochłaniają środki z tego działu budżetowego.
Kolejną bardzo istotną część budżetu inwestycyjnego stanowią zadania związane z ochroną zdrowia.
W 2017 roku udało się zrealizować rozbudowę bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią
Łączna wartość zadania wyniosła 4 714 201 złotych, z czego: 3 605 836 złotych stanowiła pozyskana dotacja celowa z rezerwy budżetu państwa, pozostała część w kwocie 1 108 365 złotych stanowił wkład własny Powiatu Kępińskiego. Podobnie jak w przypadku dróg tu również zarząd oparł realizację inwestycji o założenie, ze najważniejsze jest pozyskanie dotacji zewnętrznej. W przypadku bloku operacyjnego o potrzebie jego uruchomienia mówiło się od lat. Po uruchomieniu w 2012 roku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w przyziemiu nowej części szpitala niewiele zrobiono, by zagospodarować dwie pozostałe kondygnacje. 2017 rok stanowił ogromny krok w kierunku uruchomienia nowego bloku operacyjnego. W grudniu zakończono wszelkie prace budowlane i wykończeniowe. Obecnie trwa wyposażenie bloku w nowoczesny sprzęt medyczny. Po kilku latach zastoju udało się pomyślnie zrealizować ten temat.
Szpital to także inna spektakularna inwestycja również dofinansowana ze środków europejskich – budowa lądowiska wyniesionego – inwestycja SPZOZ w Kępnie od samego początku wspierana przez Powiat Kępiński. Mimo krytyki, że budowa tego typu obiektu na dachu szpitala jest o wiele droższa, że negatywnie wpłynie na budynek, że jest zadaniem dalekosiężnym jak na potrzeby szpitala powiatowego. Codzienna praktyka i liczba realizowanych lotów ratunkowych, a tych do tej pory było już 15. Potwierdza, jak bardzo był to konieczny element w strukturze szpitala. Obecnie kępiński szpital jest jedną z tych jednostek, która ma szpitalny oddział ratunkowy, lądowisko dające szansę szybkiego transportu pacjenta, jak również za chwilę będzie posiadać nowoczesny blok operacyjny.
Koszty ogromne, ale dające szansę na ratowanie życia a to jest najważniejszy element. Mówi się, że w szpitalu brakuje specjalistów, że koszty personalne są ogromne w stosunku do budżetu. Prawda jest jednak taka, że żeby ściągnąć do Kępna specjalistów, obok wynagrodzenia, trzeba im stworzyć odpowiednie warunki pracy, dające możliwość rozwoju zawodowego i dalszej specjalizacji.
Bez odpowiedniego zaplecza trudno mówić o specjalistycznej medycynie. Nadmienić należy, ze z brakiem lekarzy i personelu medycznego boryka się większość szpitali powiatowych. System opieki zdrowotnej i kształcenia lekarzy i personelu medycznego spowodował, że kadry po prostu brakuje prawie w każdej placówce.
Budżet inwestycyjny powiatu to również infrastruktura szkolna. Łącznie na zadania w tym zakresie w 2017 roku wydatkowano 2 719 400,00 złotych. W ramach tej kwoty udało się przeprowadzić dwie znaczące z punktu widzenia potrzeb uczniów inwestycje. Podobnie jak w przypadku dróg czy ochrony zdrowia, tu również zadania te uzyskały dofinansowanie zewnętrzne, a realny koszt z budżetu powiatu był mniejszy dzięki pozyskanym środkom. Gruntowny remont pływalni w przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem był pierwszą w czterdziestoletniej historii obiektu tak szeroko zakrojoną inwestycją. Obecnie jest to jedyna kryta pływalnia na terenie powiatu, a zainteresowanie korzystaniem z możliwości, jakie daje dalece wykracza poza pierwotne zakładane oczekiwania. Remont basenu i stacji uzdatniania wody pochłonął 2 728 366 złotych, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej to 977 400,00 złotych, wkład własny Powiatu to 1 750 966 złotych.
Drugą inwestycją zrealizowaną przez Powiat Kępiński była budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie. Tu dotację w kwocie 187 189,00 złotych udało się pozyskać ze środków Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zrealizowanie obu powyższych zadań nie zamyka tematu inwestycji w zakresie oświaty.
W tym roku ruszy przebudowa zewnętrznego kompleksu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie. Inwestycja za blisko 2 500 000,00 złotych ma być zakończona jeszcze w tym roku.
Inwestycje to również rozwój usług cyfrowych, w tym: cyfryzacja zasobu geodezyjnego oraz budowa elektronicznego systemu przekazywania dokumentacji medycznych. Zadania w znacznym stopniu są dofinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Tak szeroki zasób inwestycji skutkuje koniecznością racjonalnego konstruowania budżetu i przemyślanego sposobu realizowania płatności w ramach poszczególnych zadań inwestycyjnych, tak by zachować płynność finansową całej jednostki. W przypadku Powiatu Kępińskiego obok dużych nakładów na inwestycje, systematycznie realizowanym jest spłacanie zadłużenia, które jest spadkiem po poprzednikach. Tylko w 2017 roku na spłatę tego typu zobowiązań wydatkowano 3 009 508,00 złotych.
Obecnie rozwijany system zarządzania budżetem powiatu pokazuje, że można skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne wspomagające realizację inwestycji, systematycznie zwiększać nakłady na inwestycje w ramach posiadanych środków budżetowych przy jednoczesnym spłacaniu zaciągniętych przez poprzedników zobowiązań kredytowych.
Taka polityka finansowa co najwyżej powinna powodować uznanie wśród członków rady, że udaje się połączyć te wszystkie elementy w całość, a nie być przejawem powszechnej krytyki, że wszystko co nowe i robione w inny - bardziej otwarty i przejrzysty - sposób jest złe.
Dziwi zatem fakt głosowania trzech radnych przeciwko zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

~ Oprac. m

Komentarze

Pozostało znaków: 1000

Redakcja Tygodnika Kępińskiego nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Internautów. Wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, naruszające normy prawne, obyczajowe lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego będą usuwane.

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!