Portal społeczno-kulturalny regionu kępińskiego
Erwiny, Henryka, Mariusza 19 Stycznia 2020, 21:10
Dziś 3°C
Jutro 2°C
Powiat
5 Września, 2019

OGŁOSZENIE: OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na sprzedaż z wolnej ręki za kwotę nie mniej niż: 350 000,00 zł atrakcyjnej nieruchomości położonej w miejscowości Olendry nr 16 gm. Kępno dz. nr 159/2 (KW nr KZ1E/00056809/0). Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej parterowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, rok budowy 2015, pow. użytkowa 145,25 m kw. oraz garaż 17,70 m kw. Nieruchomość położona jest w spokojnej okolicy. Stan budynku bardzo dobry. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej kostką betonową.

Składający ofertę zobowiązany jest wpłacić przed datą złożenia oferty wadium w wysokości: 20 000,00 zł na konto masy upadłości PKO BP nr: 80 1020 2212 0000 5502 0396 4095.
Pisemne oferty należy składać w Biurze Syndyka w Pleszewie ul . Daszyńskiego 1 lok. 4 do dnia 26 września 2019 r. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Przetarg Olendry 16.
Bliższe informacje o przedmiocie licytacji pod nr tel: 604-534-854 lub 92 7427391.

Warunki udziału w przetargu:
1. W ofercie należy podać:
- dokładne dane Oferenta i jego status prawny
- oferowaną cenę jednoznacznie wyrażoną kwotowo cyframi i słownie.

2. Do oferty należy dołączyć:
- odpis dokumentów, z którego będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji Oferenta, w przypadku osób fizycznych odpis dowodu osobistego poświadczonego za zgodność przez oferenta umożliwiającego identyfikację Oferenta,
- odpis dowodu uiszczenia wadium oraz numeru konta, na które należy przelać wadium w przypadku nie przyjęcia oferty,
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, faktycznym i technicznym nieruchomości, przepisami prawa upadłościowego oraz, że oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 584 par. 1 k.c.,
- oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków oferty bez zastrzeżeń,
- oświadczenie zobowiązujące do pokrycia przez oferenta wszelkich opłat, podatków związanych z zawarciem umowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od daty zakończenia ich składania bez udziału Oferentów, przy czym o wyniku przetargu powiadomi syndyk. Przetarg może być zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, unieważniony lub odwołany bez podania przyczyny. Wadium wniesione przez Oferentów, których oferta nie została wybrana albo odrzucona podlega zwrotowi bez odsetek w terminie 14 dni przelewem na rachunek bankowy podany w ofercie. Za datę zwrotu wadium uważa się datę stempla bankowego na poleceniu przelewu. Wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta została wybrana podlega zaliczeniu na cenę nabycia. Wadium przepada w razie wycofania się oferenta po wyborze oferty, nie zawarcia umowy sprzedaży z winy Oferenta lub nie wpłacenia pozostałej ceny, jak i nie zawarcia umowy przez Oferenta w terminie określonym przez syndyka. Cena nabycia zostanie zapłacona przez Oferenta przelewem na wskazane przez syndyka konto w całości, najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy sprzedaży bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

Komentarze

Pozostało znaków: 1000

Redakcja Tygodnika Kępińskiego nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Internautów. Wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, naruszające normy prawne, obyczajowe lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego będą usuwane.

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!